Nájdite najbližší servis

Podmienky používania

Užívateľ súhlasí s tým, že bude dodržiavať právne oznámenia na stránke www.eurorepar.sk a zaručuje EURO REPAR Car Service SAS proti akémukoľvek nezákonnému, nevyhovujúcemu a / alebo neoprávnenému použitiu prvkov na tejto stránke.
Osobné použitie Materiálov vylučuje ich použitie na akýkoľvek iný účel. Používateľ sa najmä zdrží akéhokoľvek komerčného alebo ziskového použitia všetkých alebo ich častí.

Užívateľ súhlasí s tým, že bude stránku používať v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi, najmä že ju nebude používať na zobrazovanie, sťahovanie, odosielanie alebo prenos obsahu:

- násilnej povahy alebo s pravdepodobnosťou narušenia úcty a dôstojnosti ľudskej osoby, rovnosti medzi mužmi a ženami, ochrany detí a dospievajúcich, najmä prostredníctvom výroby, prepravy a distribúcie násilných alebo pornografických správ alebo informácií, ktoré by mohli porušovať ľudská dôstojnosť;
- ktorý podporuje páchanie trestných činov a priestupkov;
- ktorý podporuje konzumáciu zakázaných látok;
- ktoré provokujú alebo môžu provokovať diskrimináciu, nenávisť, násilie na základe rasy, etnického pôvodu alebo národa;
- ktorá je nezákonná, škodlivá, výhražná, urážlivá, predstavuje obťažovanie, hanlivá, urážlivá, vulgárna a obscénna, ohrozuje súkromie iných osôb alebo pravdepodobne uráža citlivosť určitých ľudí;
- ktorá zavádza ostatných používateľov tým, že si uzurpuje meno alebo názov spoločnosti iných ľudí;
- ktoré porušuje práva tretích strán, ako napríklad akékoľvek výrobné tajomstvo, služobné tajomstvo, dôverné informácie, ochranné známky, patenty a všeobecne akékoľvek priemyselné alebo duševné vlastníctvo alebo akékoľvek iné právo týkajúce sa chránených informácií alebo obsahu, bez toho, aby bol vyčerpávajúci.
- vrátane, bez toho, aby bol zoznam vyčerpávajúci, počítačových vírusov alebo iných kódov alebo programov určených na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti ľubovoľného softvéru, počítačového alebo telekomunikačného nástroja.


Užívateľ súhlasí s:

- pravidelne brať na vedomie právne oznámenie a rešpektovať ich,
- nezhromažďovať a neuchovávať osobné údaje týkajúce sa iných používateľov,
- nijako neobťažovať jedného alebo viacerých ďalších používateľov,
- nebrániť alebo narušiť fungovanie Stránky.


STANOVA TÝKAJÚCA SA RECENZIÍ UŽÍVATEĽOV A HODNOTENÍ ​​NA SERVISNYCH STREDISKÁCH:

Účelom tejto stanovy je formalizovať prevádzkové pravidlá pre funkcie „hodnotenia servisného strediska“ a „Zanechať kontrolu“. Vzťahuje sa na všetkých používateľov a môže sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Napísaním oznámenia v garáži súhlasíte s tým, že spoločnosť EURO REPAR Car Service SAS môže alebo nemusí zverejniť toto oznámenie na jednej zo stránok stránky www.eurorepar.sk alebo na akomkoľvek inom médiu, ktoré vydáva produkty „EUROREPAR“. EURO REPAR Car Service SAS si vyhradzuje právo archivovať oznámenia, ktoré budú zverejnené, a v prípade potreby na ne reagovať. V každom prípade sa EURO REPAR Car Service SAS zaväzuje spracovávať osobné údaje, o ktorých sa dozvie, v súlade so zákonom o ochrane údajov.
Vaše príspevky budú moderované „a priori“, čo znamená, že každý z nich bude pred zverejnením overený.

EURO REPAR Car Service SAS si vyhradzuje právo odmietnuť a vymazať akékoľvek upozornenie, ktoré nie je v súlade s týmto odstavcom alebo podmienkami používania vzťahujúcimi sa na stránku www.eurorepar.sk.

Body, ktoré treba dodržiavať pri písaní recenzie:
Pri písaní recenzie sa na vás naďalej vzťahujú slovenské zákony. Zakazujú sa (hanlivé) a prípadne sú sankcionované najmä:
• narušenie súkromia ostatných (citácia mien tretích strán bez ich výslovného súhlasu);
• Hanobenie a urážky;
• podnecovanie k trestným činom a trestným činom a podnecovanie k samovražde, podnecovanie k diskriminácii, obzvlášť rasovej nenávisti alebo násilie;
• Ospravedlnenie za všetky zločiny vrátane vraždy, znásilnenia, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti; popieranie zločinov proti ľudskosti;
• Reprodukcia, reprezentácia alebo distribúcia diela podliehajúceho právam duševného vlastníctva, ktoré to neumožňujú;
• komerčná reklama alebo správy;
• Zverejnenie osobných údajov: nikdy nepredpokladajte, že ste úplne anonymní a že vás podľa zverejnených recenzií nemožno identifikovať. Oznámenia by nemali obsahovať osobné textové informácie, ako sú e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne čísla alebo číslo kreditnej karty, ktoré patria vám alebo tretej strane;
• Vniknutie vírusov alebo iného škodlivého kódu.
Akékoľvek oznámenie, ktoré nie je v súlade s platnými právnymi predpismi, nebude zverejnené. Ak si však napriek našej bdelosti všimnete akýkoľvek obsah

icon-gear