Nájdite najbližší servis

Autorské práva

1. PREAMBULA

Stránka prístupná na adrese www.eurorepar.sk (ďalej len „stránka“) je určená pre osobné informácie používateľov internetu, ktorí ju používajú. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS nie je možné vykonať žiadne komerčné ani len čiastočné použitie údajov v nich uvedených.

Na prístup a používanie stránky sa vzťahujú tieto právne oznámenia (ďalej len „právne oznámenia“), ktoré sú podrobne uvedené nižšie, ako aj príslušné zákony a / alebo nariadenia.

Pripojenie a prístup na stránku znamená úplné a bezvýhradné prijatie všetkých ustanovení zákona zo strany používateľa internetu.

Spoločnosť, ktorá je vlastníkom tejto stránky, si vyhradzuje právo na úpravu a aktualizáciu právnych oznámení a všetkých prvkov, produktov alebo služieb uvedených na tejto stránke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky tieto úpravy sú záväzné pre používateľov internetu, ktorí si musia pri každom pripojení k stránkam preštudovať právne oznámenie.

Právne oznámenia podliehajú francúzskemu právu. V prípade sporu týkajúceho sa právnych oznámení a stránky budú príslušné iba parížske súdy. Budú rozhodovať výlučne podľa francúzskeho domáceho práva s vylúčením kolíznych noriem.

 

2. PUBLIKÁCIA

Stránku vydáva:

EURO REPAR Car Service SAS s kapitálom 15 040 000 eur, so sídlom EURO REPAR Car Service SAS.

1, boulevard de l'Europe, Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY zapísaná v obchodnom a obchodnom registri Versailles pod číslom 444 590 574.

 

Kontakt: EURO REPAR Car Service SAS.

1, bulvár de l'Europe, Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY.

Riaditeľ publikácie: Christophe MUSY

Správca stránky: Florian GRIMAULT

Hostiteľ stránky: OVH, 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix

 

3. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

EURO REPAR Car Service SAS informuje používateľov týchto stránok, že veľa prvkov tejto stránky:

1. sú chránené autorským zákonom: môžu to byť najmä fotografie, články, kresby, animované sekvencie, nahrávky v digitálnom zvukovom alebo video formáte atď. ; a alebo

2. sú chránené právnymi predpismi o dizajnoch: jedná sa najmä o modely vozidiel, ktoré sa vyskytujú na danom mieste; a alebo

3. Chráni ich legislatíva o ochranných známkach: sú to najmä ochranná známka „EUROREPAR“, logo „EUROREPAR Car Service“, semi-obrazová ochranná známka „E štylizované“, ako aj ochranné známky modelov vozidiel a / alebo alebo časti, najmä, ktoré sa objavujú na Stránke.

Takto chránené prvky sú majetkom spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS, jej dcérskych spoločností a / alebo tretích strán, ktoré spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS povolili ich použitie.

V dôsledku toho akákoľvek reprodukcia, znázornenie, použitie, prispôsobenie, zmena, začlenenie, preklad, marketing, čiastočné alebo úplné, akýmkoľvek procesom, v akejkoľvek podobe a na akomkoľvek médiu (papierovom, digitálnom atď.), celého alebo časti stránky je zakázaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS, s výnimkou výnimiek uvedených v článku L122.5 Zákona o duševnom vlastníctve, pod sankciou porušenia autorských práv a / alebo dizajnov a / alebo ochranných značiek, potrestá sa odňatím slobody na tri (3) roky a pokutou 300 000 eur v prípade porušenia autorských práv a trestom štyri (4) roky a pokutou štyristo tisíc eur (400 000 eur) v prípade porušenia ochrannej známky.

4. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRODUKTOV A SLUŽIEB

Informácie a ilustrácie, ktoré sa objavujú na stránkach tohto webu, sú založené na technických charakteristikách platných v čase, keď boli rôzne stránky webu online alebo aktualizované.

V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania produktu je možné kedykoľvek zmeniť technické vlastnosti, vybavenie, možnosti a farby. Súčasné techniky reprodukcie navyše neumožňujú vernú reprodukciu farieb.

Charakteristiky siete EUROREPAR Car Service sú charakteristiky siete zriadenej na území metropolitného Francúzska. Môžu sa líšiť v závislosti od krajiny alebo nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách sveta.

V každom prípade sú informácie na tejto stránke všeobecné informácie a nemajú zmluvnú hodnotu.

Všetky uvedené ceny sú navyše maximálnymi odporúčanými predajnými cenami v kontinentálnom Francúzsku a nezaväzujú autoservis EUROREPAR ani členov jeho predajnej siete.

Služby prezentované na tejto stránke sú tie, ktoré môžu ponúkať členovia zúčastnenej siete automobilových služieb EUROREPAR.

Ceny uvádzané pre informáciu nezahŕňajú inštaláciu, s výnimkou balíkov. Tieto balíčky sú platné iba na uvedené obdobie.

Sieť predajcov automobilových služieb EUROREPAR v metropolitnom Francúzsku je vám k dispozícii na zodpovedanie všetkých vašich otázok týkajúcich sa produktov a služieb uvedených na tejto stránke. Pripomíname, že členmi predajnej siete autoservisov EUROREPAR v metropolitnom Francúzsku sú nezávislí obchodníci, ktorí si môžu slobodne určovať svoje vlastné ceny a zúčastňovať sa alebo nezúčastňovať sa na operáciách ponúkaných autoservismi EUROREPAR (vrátane servisných balíkov).

 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prezrieť si stránku je možné bez toho, aby používateľ musel zverejňovať svoju totožnosť alebo akékoľvek iné osobné informácie, ktoré sa ho týkajú.

Ochrana vašich osobných údajov je našou prioritou. Pozývame vás, aby ste si prečítali naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v článku 10

 

6. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Vytvorenie hypertextového odkazu na stránku si vyžaduje predchádzajúce písomné povolenie spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS.

V každom prípade EURO REPAR Car Service SAS v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah, ako aj za produkty alebo služby ponúkané na stránkach, na ktoré je stránka prepojená hypertextovými odkazmi alebo akýmkoľvek iným typom odkazu.

 

7. BEZPEČNOSŤ

• Užívateľ internetu sa zaväzuje, že pri používaní stránky nebude vykonávať žiadnu manipuláciu, ktorá by mohla viesť k vírusom a poruchám počítačov, funkčných alebo akýchkoľvek, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie stránky alebo servera alebo služby prístupnej prostredníctvom Stránky. Užívateľ internetu sa predovšetkým zaväzuje, že v priestore vytvorenom Stránkou sprístupní iba informácie, údaje, dokumenty, súbory, ktoré sú spoľahlivé, neškodné a je nepravdepodobné, že by ovplyvnili fungovanie Stránky alebo akéhokoľvek servera alebo služby prístupnej prostredníctvom stránka.

• Používanie stránok alebo serverov alebo služieb prístupných prostredníctvom serverov: musí rešpektovať platné národné a medzinárodné zákony a nariadenia, ako aj práva tretích strán, nesmie mať vplyv na obraz EURO REPAR Car Service SAS v akejkoľvek kapacite a v akejkoľvek podobe. Užívateľ internetu predovšetkým zaručuje spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS akékoľvek konanie tretích strán týkajúce sa obsahu informácií sprístupňovaných používateľom internetu v priestore tvorenom stránkou, najmä tých, ktoré vyplývajú z porušenia osobnostných práv, práva duševného vlastníctva, verejný poriadok, dobré mravy, rešpektovanie súkromného života (práva na obraz atď.) alebo platné trestné ustanovenia vnútroštátnych a / alebo medzinárodných zákonov. Používateľ internetu sa zaväzuje nahradiť EURO REPAR Car Service SAS všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré by mu v dôsledku toho vznikli, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov za poradenstvo spoločnosti EURO REPAR Car Service SAS.

 

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

• Používateľ internetu používa túto stránku na svoju výlučnú a úplnú zodpovednosť. EURO REPAR Car Service SAS a jej dcérske spoločnosti nemôžu niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ako sú najmä materiálne škody, strata údajov alebo programu, finančné škody spôsobené použitím stránky alebo stránok, ktoré používa sú prepojené.

EURO REPAR Car Service SAS vám na stránke ponúka možnosť zasielania osobných správ prechádzajúcich cez servery v rámci jej zodpovednosti za správu, aby ste mohli informovať svojich korešpondentov o záujme určitých článkov alebo dokumentov, ktoré sa na tejto stránke nachádzajú. Spoločnosť EURO REPAR Car Service SAS nemôže byť zodpovedná za správu, ktorú napíše užívateľ internetu korešpondentovi prostredníctvom tejto stránky.

EURO REPAR Car Service SAS nemôže niesť zodpovednosť za správy, ktorých spoločnosť nie je autorom a nad ktorými nemá kontrolu.

EURO REPAR Car Service SAS upozorňuje na skutočnosť, že určité produkty alebo služby prezentované na tomto serveri môžu v určitých krajinách podliehať osobitným predpisom alebo dokonca obmedzeniam a / alebo zákazom.

• Stránka je prístupná cez internetovú sieť

Pripomína sa, že internet je otvorená a neformálna sieť zložená z medzinárodného prepojenia počítačových sietí. Správa internetu nepodlieha žiadnemu ústrednému subjektu a každá časť tejto siete patrí nezávislému verejnému alebo súkromnému orgánu. Jeho činnosť je preto založená na spolupráci medzi operátormi rôznych sietí bez toho, aby medzi operátormi existovala povinnosť dodávky alebo kvality dodávky. Siete môžu mať nerovnomerné prenosové kapacity a svoje vlastné zásady používania. Nikto nemôže zaručiť správne fungovanie internetu ako celku. Z toho vyplýva, že spoločnosť EURO REPAR Car Service SAS nepreberá zodpovednosť ani záruku v prípade poruchy internetu (oneskorenie prenosu alebo iná porucha).

 

9. POZASTAVENIE ALEBO PRERUŠENIE PRÍSTUPU NA STRÁNKU

EURO REPAR Car Service SAS môže kedykoľvek, dočasne alebo nie, pozastaviť prístup používateľa internetu na stránku v prípade: porušenia týchto právnych oznámení používateľom internetu bez toho, aby boli dotknuté všetky ďalšie práva a kroky v prospech EURO REPAR Car Service SAS, technické problémy súvisiace s infraštruktúrou zavedenou pre zriaďovanie a prevádzku stránky, údržbu stránky.

 

POLITIKA SÚBOROV COOKIES

Cookies, sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na využitie pri prehliadaní webových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, dobu životnosti vo vašom zariadení a jedinečné číslo.

Cookies sú používané pre :

a ) prispôsobenie webového obsahu preferenciám užívateľa služby a optimalizovanie využitia webových stránok. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku na mieru ich individuálnym potrebám

b ) vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť ako užívatelia používajú naše webové stránky, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah. Z daných údajov nie je možná osobná identifikácia.

c ) uchovávanie informácií o vašich krokoch a preferenciách ( po prihlásení ), cez ktoré užívateľ nepotrebuje opäť zadávať prihlasovacie meno a heslo.

Na našich webových stránkach môžu byť použité dva základné typy cookies :

Dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa, dokým neopustíte stránky Peugeot Slovensko. Trvalé cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch cookies alebo až do ich ručného odstránenia zo strany používateľa.

Na našich web stránkach môžu byť použité nasledujúce typy cookies:

a) Základné cookies, umožňujúce správne fungovanie webových stránok Peugeot Slovensko, napríklad zapamätanie si predchádzajúcej činnosti (napr. vložený text), keď prechádzate späť na stránku pri tom istom prehliadaní.

b) Cookies používané na zaistenie bezpečnosti - napr. slúžia na odhaľovanie podvodov.

c) Výkonové (Performance) cookies, umožňujú zhromažďovanie informácií o tom, ako užívateľia reagujú na naše webové stránky, a to poskytnutím informácií o navštívených stránkach, čase strávenom na webovej stránke a akýchkoľvek problémoch, na ktoré narazia, ako sú napríklad hlásenia o chybe. Vďaka tomu môžeme zlepšovať výkonnosť našich webových stránok.

d) Funkčné cookies, umožňujú pamätať si voľby, ktoré ste urobili a tým prispôsobiť užívateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého je užívateľ, veľkosť písma, atď ...

e) Reklamné cookies sa využívajú na poskytnutie obsahu, ktorý je pre vás a vaše záujmy dôležitejší. Môžu sa použiť na poskytnutie cielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy.

V mnohých prípadoch, sú internetové prehľadávače nastavené na automatické akceptovanie cookies.

Používatelia webu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies . Tieto nastavenia môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si pokyny vášho prehľadávača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehľadávača.

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Eurorepar.sk.

 

 

icon-gear